Cíle a poslání OPS ČLS JEP

Cíle Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP (OPS ČLS JEP)

 • Řídí se posláním zastřešující České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSL JEP).
 • Základní cíle OPS ČLS JEP jsou konzervativní léčení vrozených a získaných vad PÚ, udržení léčebných výsledků dosažených ortopedickými operacemi, kompenzace funkčních defektů a náhrada anatomických defektů pohybového ústrojí.
 • Podílí se na zvyšování odborných znalostí lékařů a pracovníků nelékařských povolání v oblasti ortopedické protetiky.
 • Vytváří podmínky pro rozvoj mezioborové i mezinárodní spolupráce v ortopedické protetice.
 • Podílí se na tvorbě a realizaci vzdělávacího programu pro postgraduální vzdělávání lékařů nadstavbového oboru Ortopedická protetika.
 • Je odborným partnerem pro jednání se zástupci státních orgánů (Ministerstva zdravotnictví ČR, Parlamentu ČR) a zdravotních pojišťoven v problematice týkající se oboru Ortopedická protetika.

Poslání ČLS JEP

 • ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.
 • ČLS JEP se podílí na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany.
 • ČLS JEP podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictví, napomáhá ve vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi.
 • ČLS JEP se všestranně podílí na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, léčebné a preventivní péče a činností souvisejících.
 • ČLS JEP vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi odborného zaměření v České republice i v zahraničí.
 • ČLS JEP všestranně podporuje činnost odborných společností, spolků lékařů a dalších sdružení pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
 • ČLS JEP dbá na dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání.
 • ČLS JEP dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy.