Lectures from the 23rd Prague-Lublin-Sydney-St.Petersburg Symposium

23rd Prague-Lublin-Sydney-St.Petersburg Symposium

Locomotor Apparatus Adaptation II – Interdisciplinary Aspects
November 20, 2021
Medical House, Sokolská 31, Prague

For detailed programme, abstracts, more info about authors and their affiliations please see the relevant issue the Locomotor System journal: Suppl. 2/2021 [PDF; 6.2 MB].

OPENING, WELCOME SPEECHES

Ivo Marik, Tomasz Karski, Braun Martin
[ VIDEO (21:02 min) ]

SESSION I:
ADAPTATION OF LOCOMOTOR APPARATUS 1

Chairmen: Mařík Ivo, Krawczyk Petr

Toes flexions test to recognize the functional status of the foot: Examples of pathology: Knowledge since 1971 [Test ohýbání prstů k rozpoznání funkčního stavu nohy: Příklady patologie: Poznatky od roku 1971]
Karski Jacek, Karski Tomasz, Beata Slowinska, Bartosz Boryga
[ VIDEO (17:59 min) ]

Classification of Sequelae of Foot and Ankle Syndromes in Adults, Adolescents and Children [Klasifikace následků syndromů nohy a kotníku u dospělých, dospívajících a dětí]
Zwipp Hans
[ Video not available ]

Orthopedic and Traumatology Department of the University in Dresden, Germany Influence of the weight of the transtibial prosthesis on postural stability and locomotion – final results [Vliv hmotnosti transtibiální protézy na posturální stabilitu a lokomoci – konečné výsledky]
Krawczyk Petr, Marik Ivo, Zemkova Daniela, Uchytil Jaroslav, Jandacka Daniel, Buzga Marek, Sykora Ales
[ VIDEO (23:05 min) ]

The effect of gait school on functional mobility in patients after unilateral transfemoral lower limb amputation due to dysvascular causes [Vliv školy chůze na funkční mobilitu pacientů po jednostranné transfemorální amputací dolní končetiny z dysvaskulární příčiny]
Šorfová Monika, Vitnerová Tereza
[ VIDEO (25:40 min) ]

SESSION I:
ADAPTATION OF LOCOMOTOR APPARATUS 2

Chairmen: Kraus Josef, Krawczyk Petr

Detection of mild cognitive impairment during locomotion after stroke [Detekce mírné kognitivní poruchy během lokomoce po cévní mozkové příhodě]
Hereitová Iva, Krobot Alois
[ VIDEO (16:42 min) ]

Gait adaptation in children with spastic cerebral palsy [Adaptace chůze u dětí s DMO spastickou diparézou]
Kraus Josef
[ VIDEO (31:59 min) ]

Physiotherapy in geothermal water. Information on water resources in Poland. Knowledge for doctors and patients [Fyzioterapie v geotermální vodě. Informace o vodních zdrojích v Polsku. Znalosti pro lékaře a pacienty]
Karski Tomasz, Karski Jacek, Domagała Marian, Karska Klaudia, Zimny Jacek, Struś Mieczysław, Szczotka Krzysztof
[ VIDEO (37:56 min) ]

Evaluation of functional properties of connective tissues based on monitoring of collagen and elastin crosslinks by HPLC analysis [Hodnocení funkčních vlastností pojivových tkání na základě sledování příčných vazeb kolagenu a elastinu pomocí HPLC analýzy]
Braun Martin, Šupová Monika, Suchý Tomáš
[ VIDEO (24:20 min) ]

SESSION II:
RICKETS AND GENETIC RICKETS, ETIOPATHOGENESIS OF SKELETON ADAPTATION

Chairmen: Kutílek Štěpán, Šumník Zdeněk, Mařík Ivo

Not all rickets are the same [Všechny křivice nejsou stejné]
Kutílek Štěpán
[ VIDEO (28:31 min) ]

Growth of Czech patients with hypophosphatemic rickets (XLH) on conventional therapy [Růst českých pacientů s hypofosfatemickou křivicí (XLH) na konvenční terapii]
Zemková Daniela, Mařík Ivo
[ VIDEO (11:09 min) ]

Experience with Burosumab treatment in children with XLH: a case report [Zkušenosti s léčbou Burosumabem u dětí s XLH – kasuistika]
Šumník Zdeněk, Maratová Klára, Souček Ondřej
[ VIDEO (12:58 min) ]

Stress fracture in a 33-year-old patient with XLH treated since preschool age with vitamin D3, phosphates and surgery – a case report [Přestavbová zlomenina tibie u 33letého pacienta léčeného od předškolního věku vitaminem D3, fosfáty a chirurgicky – kasuistika]
Mařík Ivo, Zemková Daniela, Myslivec Radek, Hudáková Olga
[ VIDEO (18:24 min) ]

SESSION III:
BONE DYSPLASIAS. ETIOPATHOGENESIS OF SKELETON ADAPTATION

Chairmen: Zemková Daniela, Krulišová Veronika, Mařík Ivo

Differential diagnosis of Czech dysplasia [Diferenciální diagnostika České dysplazie]
Zemková Daniela, Mařík Ivo, Hudáková Olga, Mortier Geert R, Kozlowski Kazimierz
[ VIDEO (30:23 min) ]

Exome Sequencing as Diagnostic Tool in Locomotor Apparatus Diseases [Sekvenování exomu jako diagnostický nástroj u vrozených onemocnění pohybového aparátu]
Paszeková Helena, Michalovská Renáta, Hrušková Lucie, Krulišová Veronika, Vlčková Zděnka, Zemková Daniela, Mařík Ivo
[ VIDEO (29:04 min) ]

Molecularly genetically verified multiple epiphyseal dysplasia, type 4 and type 5: comparison of clinical findings and radiographic features [Molekulárně geneticky ověřená mnohočetná epifyzární dysplazie, typ 4 a typ 5: srovnání klinických nálezů a radiografických znaků]
Vážná Anna, Zemková Daniela, Mařík Ivo, Krulišová Veronika, Vlčková Zděnka, Malíková Marcela, Hrušková Lucie, Michalovská Renáta
[ VIDEO (18:50 min) ]

Register of achondroplasia 2015–2021 [Registr Achondroplazie 2015–2021]
Pešl Matin, Vereščáková H., Kotrylová J., Krejčí Pavel
[ VIDEO (32:40 min) ]

SESSION IV:
BIOMECHANICS & PATHOBIOMECHANICS – ADAPTATION OF LOCOMOTOR APPARATUS

Chairmen: Povýšil Ctibor, van Loon Piet, Miroslav Petrtýl

Macrodactyly of hand – etiopathogenesis and therapy: a case report [Makrodaktylie ruky – etipatogenese a léčení: kasuistické sdělení]
Mařík Ivo, Zemková Daniela, Krawczyk Petr, Smrčka Václav, Povýšil Ctibor
[ VIDEO (8:28 min) ]

Sitting as the unspoken accelerator of the “OsteoNeural Pandemic. Staggering fresh data and evidence in (Dutch) youth in the light of classic Orthopedics [Sezení jako nevyslovený urychlovač „osteoneurální pandemie“. Ohromující čerstvé údaje a důkazy u (nizozemské) mládeže ve světle klasické ortopedie]
van Loon Piet JM, Grotenhuis Andre J, Soeterbroek Andre M
[ VIDEO (32:37 min) ]

Neuroradiologic treasures on MRI in discongruent Osteoneural Growth Relations Consequent findings on MRI in case of malalignment of the skeleton (posture and deformities) and the lack of contemporary research [Neuroradiologické poklady na MRI u diskongruentních osteoneurálních růstových vztahů. Následné nálezy na MRI v případě “malalignment” skeletu (špatného držení těla a deformity) a nedostatek současného výzkumu]
van Loon Piet JM, Grotenhuis Andre J, Soeterbroek Andre M
[ VIDEO (35:33 min) ]

CLOSING OF THE SYMPOSIUM

Ivo Marik, Petr Krawczyk, Tomasz Karski, Piet van Loon