Doc. MUDr. Vladimír Kříž, in memoriam

doc. MUDr. Vladimír Kříž, in memoriam

Ortopedicko-protetická společnosti ČLS JEP s hlubokým zármutkem oznamuje, že v neděli 3. ledna 2021 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 80 let pan

doc. MUDr. Vladimír Kříž,

zakládající člen časopisu a člen redakční rady recenzovaného časopisu Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii.

Docent Kříž zasvětil svůj život oboru rehabilitace. Jako jeden z prvních atestoval z lékařského oboru fyzioterapie, balneoterapie a léčebná rehabilitace (FBLR) po jeho osamostatnění z oboru tělovýchovné lékařství (TVL) v r. 1973. Na základě své praxe v oboru TVL (atestace v r. 1967, asistent subkatedry tělovýchovného lékařství ILF Praha) a zkušeností s rehabilitací sportovců, i zvláštní tělesnou výchovou tělesně postižených byl v r. 1973 zvolen do funkce primáře a ředitele RÚ Kladruby. Jako primář zde vedl ortopedické oddělení o 120 lůžkách a realizoval zde své vize rozvoje oboru FBLR. Z ústavu, který byl dříve pověstný dlouhými čekacími lhůtami se mu se spolupracovníky podařilo vybudovat pracoviště na světové úrovni, které bylo chloubou čs. zdravotnictví.

Po sametové revoluci po konkurzním řízení se stal vedoucím nové Katedry rehabilitace FTVS UK Praha, která zahájila výuku v r. 1990. Na FTVS obhájil habilitaci a byl jmenován Karlovou univerzitou docentem v oboru rehabilitace.

V r. 1992 se zasloužil z pozice primáře o koncepci nově zřízeného dětského rehabilitační oddělení Ministerstvem zdravotnictví ČR v nemocnici v Kostelci nad Černými lesy, kde se rehabilitovaly děti s vrozenými i neuroortopedickými vadami pohybového ústrojí a po operacích srdečních vad. Připravovaný projekt „Komplexní péče o děti s vrozenými a získanými vadami pohybového ústrojí pod jednou střechou“ se bohužel doc. Křížovi a několika zřizovatelům nové nemocnice nepodařilo prosadit.

Po roce 1993 doc. Kříž s manželkou Miroslavou vybudovali v Kostelci n. Č. l. privátní Centrum medicínské rehabilitace (CeMR), kde poskytovali rehabilitaci pro dospělé i děti až do roku 2019. Mnoho let pracoval ve výboru společnosti Rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP a v oborové komisi pro FBLR České lékařské komory (několik období byl ve funkci předsedy obou těchto společností).Doc. Kříž za svého aktivního působení získal řadu ocenění (např. od Svazu Invalidních sportovců ČSTV, za práci v International Organization for Sport of Disabled a další). Za monografii „Rehabilitace a její uplatnění po úrazech a operacích“ (Avicenum, 1986) dostal cenu odborné společnosti ČLS JEP a Výboru sekce pro vědeckou a odbornou literaturu Českého literárního fondu. V roce 2010 byl oceněn čestnou medailí za zásluhy o rozvoj oboru a vědy od Společnosti pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně.

Čest jeho památce!