Vzpomínka na prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc.

(30. 6. 1930 – 27. 11. 2018)

Vážení kolegové,

dne 27. listopadu 2018 zemřel ve věku 88 let prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., dlouholetý předseda České lékařské společnosti (v letech 1990–2015), významný internista, endokrinolog a osteolog.

Po studiu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 1955 zahájil odbornou kariéru ve Fran­tiš­kových Lázních. Již zde směřoval svůj zájem na metabolismus, endokrinologii a minerální hospo­dářství. Významným životním milníkem pana profesora byla práce v Endokrinologickém ústavu, kde působil 10 let (1959–1968). I na svém dalším pracovišti na interní klinice Fakulty dětského lékařství UK v nemocnici Pod Petřínem, kde se stal přednostou interní kliniky (po profesoru O. Gregorovi) a profesorem vnitřního lékařství (1986) 2. LF UK v Praze, se zabýval účinky kalcitoninu (jako první u nás), vitamínu D, metabolismem vápníku, kyseliny močové a dalších minerálních látek, nutricí a metabolismem kostí. Díky jeho úsilí a píli, publikacím, odborným článkům, ale i díky jeho osobnímu šarmu a komunikačním schopnostem v mnoha jazycích (francouzština, angličtina, němčina, španělština) se stal celosvětově uznávanou odbornou kapacitou. Spolu s přáteli a kolegy organizoval semináře o metabolismu kostí. Tyto aktivity položily základ dnešní Společnosti pro metabolická one­mocnění skeletu, o jejíž založení se zasloužil spolu s prof. MUDr. Stanislavem Havelkou, CSc. a prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., Dr.h.c. V roce 1994 nastoupil na místo přednosty interní kliniky ÚVN v Praze ve Střešovicích. Zde v roce 1997 založil speciální oddělení pro endokrinologii a léčbu osteoporózy a byl dlouholetým ředitelem prvního osteologického centra v České republice. Prof. Blahoš byl významný internista, endokrinolog a osteolog. Za svůj život uveřejnil 380 odborných publikací a vydal 10 monografií.

Prof. Blahoš se stal uznávanou autoritou a patřil k nejvýznačnějším osobnostem české medicíny současné doby. V letech 1990–2015, 25 let, působil ve funkci předsedy České lékařské společnosti J.E. Purkyně. V lednu 2015 na sjezdu ČLS JEP byl zvolen čestným předsedou této organizace, pro kterou získal vysoké renomé doma i ve světě. Je známý v zahraničí jak v odborných kruzích, tak pro svoji mezinárodní úctyhodnou profesní reprezentaci (navštívil všechny evropské země, desítky států v Americe, Asii, Africe, opakovaně byl v Austrálii a Oceánii) a práci ve funkci prezidenta Světové lékařské asociace (World Medical Association – WMA), kterou zastával v letech 1999–2000 (WMA sdružuje přes 90 národních asociací a více než 9 miliónů lékařů světa). Po Janu Evangelistovi Purkyněm se stal jako druhý Čech korespondujícím členem francouzské Národní akademie. Byl členem Královské lékařské společnosti Velké Británie, zahraničním členem Ruské lékařské akademie, zakládajícím čle­nem České lékařské akademie, členem Učené společnosti ČR.

Prof. Blahoš byl členem i řady českých a zahraničních vědeckých společností. Za svou vědeckou, odbornou a pedagogickou práci a za celosvětový přínos vědě byl pan profesor Blahoš oceněn mnoha poctami, např. Cenou J. E. Purkyně(1993), Zlatou medailí 2. LF UK, Zlatou medailí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Zlatou medailí Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě, jmenování Rytířem českého lékařského stavu (2008) ČLK a dalších poct.

Mezi nejvýznamnější ocenění udělená panu prof. Blahošovi patří státní vyznamenání medaile Za zásluhy o Český stát 1. stupně udělené prezidentem Havlem v roce 2001, jmenování Rytířem Řádu Čestné legie Francouzské republiky prezidentem Chiracem v roce 2002, povýšení do hodnosti důstojníka Řádu Čestné legie prezidentem Sarkozym v roce 2008. V roce 2001 byl prof. Blahoš jmenován čestným občanem svého rodiště města Horažďovice.

Osobně vzpomínám na prof. Blahoše jako na svého učitele vnitřního lékařství na půdě interní klini­ky Pod Petřínem Fakulty dětského lékařství UK v Praze. Několik vzpomínek jeho žáků (MUDr. Jiřího Nováka a doc. MUDr. Ivo Maříka, CSc.), jejichž kroužkovým učitelem byl tehdy mladý asistent MUDr. Jaroslav Blahoš, CSc., již bylo uveřejněno při příležitosti 75. životního jubilea pana profesora v časopi­se Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu diagnostice a terapii (12, 2005, č. 1–2, s. 129–134) a k jeho 80. životnímu jubileu (17, 2010, č. 3–4, s. 320-323). Prof. Blahoš byl členem redakční rady tohoto časopisu od jeho založení v roce 1994.

Pro mě byl prof. Blahoš po celý můj profesní život vzorem lékařského umění, učitelem, přítelem a rádcem, např. při metabolickém léčení dětí se syndromem vrozené kostní lomivosti (osteogenesis imperfecta), kdy doporučená kombinace kalcitoninu, kalcia a tachystinu se koncem osmdesátých let 20. století ukázala jako velmi účinná součást komplexní léčby nehojících se zlomenin, pakloubů a korekčních osteotomií u těchto dětí léčených v té době na dětské ortopedické klinice FN v Motole, úspěšně vedené prof. MUDr. Rudolfem Kubátem, DrSc. Až o 10 let později se v literatuře objevily práce pojednávající o příznivém působení bisfosfonátů, které vedou k snížení kostního obratu (sníže­ním osteoklastické resorpce) obdobně jako kalcitonin a jsou i dnes metodou léčebné volby u těžkých typů OI.

Prof. Blahoš podporoval mezioborovou spolupráci, účastnil se sympozií pořádaných Společností pro pojivové tkáně ČLS JEP a Ortopedicko-protetickou společností ČLS JEP, jejichž byl čestným členem. Opakovaně byl přítomen ocenění významných zahraničních řečníků na těchto odborných akcích. V posledních čtyřech letech se mezinárodní symposium Praha-Lublin-Sydney-St. Petersburg konalo pod záštitou prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., i když se v letech 2017 a 2018 již symposia nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit.

Prof. Blahoš miloval život a krásu, vážil si přátelství, pokory, upřímnosti, tolerance a selského rozumu, naopak odsuzoval podlost. Nejednou jsem ocenil jeho názory a taktní podporu v profesním životě. Všichni, kteří jej osobně poznali nezapomenou na jeho jiskrný pohled, nakažlivý úsměv, osobitý humor, životní optimismus (do posledních dnů života). Budou nám chybět jeho přednášky, kdy odborné téma rozvíjel jako napínavý příběh, kterým zaujal a současně pobavil posluchače.

Čest jeho památce!

Za výbory Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP a Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP

Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
MUDr. Petr Krawczyk

prof-blahos-1
Zleva: MUDr. Olga Hudáková, PhD, prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. a MUDr. Alena Maříková, Hotel Octárna, Kroměříž, 20.–24. 9. 2015.

prof-blahos-2
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., čestný předseda České lékařské společnosti J.E. Purkyně, převzal záštitu nad „The 17 th Prague-Lublin-Sydney-St. Petersburg Symposiem (topics: Growth plate – Disorders of growth)”, které se konalo v Hotelu Octárna v Kroměříži, 20.–24. 9. 2015.